diabetes #diabetesmellitus #type2diabetes #diabetessymptoms #diabetic #diabetescauses #diabetestreatment …