మధుమేహ వ్యాధికి వేపను మించిన మందు,Billa Ganneru for diabetes,cancer,BLOOD PRESSURE CONTROL In gusa gusalu channel Bhakti …