షుగర్ రోగులుస్వీట్‌కార్న్ తినొచ్చా? | Is sweet corn good for Diabetic Patients || Diabetes …