പ്രമേഹ രോഗികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് Dr. Suhail Mohammed PT – (Consultant Interventional…